23201710H

Betűméret

Megjelenés

Profil

Menüstílus

Kezelőpanel

Tájékoztató az írásbeli vizsga megkezdése előtt a diákoknak

1. A vizsgán való megjelenés
Az írásbeli vizsgán mindenki ünnepélyes öltözetben jelenjen meg, személyi- és diákigazolványát feltétlenül hozza magával. Mobiltelefonját lehetőleg senki ne hozza magával. Amennyiben ez elkerülhetetlen, akkor a mobiltelefont a vizsga kezdete előtt köteles kikapcsolni, és a vizsgateremben az erre kijelölt helyen elhelyezni.

Az írásbeli vizsgára a megadott időpontban mindenki pontosan jelenjen meg. A késés nem megengedett, minden esetben az írásbeli vizsga letételét veszélyezteti.

2. A vizsga megszakításának következményeiről

 • Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak.
 • Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. Ez esetben a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell.
 • Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.

3. A használható segédeszközökről:

 • A vizsga kezdetekor kihirdetésre kerül a vizsgacsoportokba való beosztás.
 • Íróeszközökről és segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető. Segédeszközök, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia:
        - Matematika, fizika, kémia: függvénytáblázat, és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép, körző, vonalzó, szögmérő
        - Történelem: középiskolai történelmi atlasz
        - Angol és német nyelv: nyomtatott szótár
        - Földrajz: középiskolai földrajz atlasz
 • A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint az iskola bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni.

4. Az írásbeli vizsga folyamatáról
Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll (pl. élő idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázónak a dolgozatrészt (első rész esetében a borítékba helyezve) át kell adnia a felügyelő tanárnak.

A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat áthúzás után (első rész esetében a borítékba helyezve) a tanulói asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját. Ezek után összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenőrzi, hogy a vizsgázó a feladatlapján feltüntette-e az azonosító jelét, valamint az esetleges tantárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen.

A borítékot nem kell lezárni! A borítékokat a felügyelő tanár úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész zökkenőmentes elhelyezését a borítékban.

Az utolsó dolgozatrész megoldására kiszabott idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat beszedi. A vizsgázóval közösen ellenőrzi a borítékba írt saját nevet, valamint a tisztázati és piszkozati lapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét.

A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó a vizsgáztatási jegyzéken aláírásával igazolja, hogy a feladatlapok behelyezése a borítékba megtörtént.

5. A szabálytalanságról, és annak következményeiről
Ha a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel, akkor a szabálytalanság tényét a feladatlapra rávezeti, – kézjegyével látja el – de a vizsgázó az írásbeli vizsgát folytathatja.

A szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyre rákerül a vizsgázó észrevétele és aláírása is.

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgathatja.

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéséket hozhatja:

a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.
b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.
c) A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja.

6. A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről
A közép szintű írásbeli dolgozatok megtekintésére lehetőséget biztosítunk kizárólag az érintett diákok számára június 5-én, kedden 8 és 16 óra között az osztálytermekben. A betekintést az osztályfőnök szervezi meg. A vizsgázó a dolgozatairól kézzel feljegyzést készíthet, annak értékelésére észrevételt tehet. Ezt először a szaktanárral beszélje meg, ha ezt követően is véleményeltérések merülnek fel, akkor esetleges észrevételét a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be írásban az iskola igazgatójának.

Az iskolának nincsenek meg a tárgyi és személyi feltételei ahhoz, hogy a vizsgázó kérésére a dolgozatokról másolat készüljön. Amennyiben a vizsgázó a szaktanárral történt egyeztetés után is fenntartja észrevételi szándékát, akkor az iskola az érintett dolgozatrészről a vizsgázó költségére fénymásolatot készít.

Az emelt szintű írásbeli dolgozatok megtekintésére szintén június 5-én, kedden kerül sor az előzőekben leírtakkal azonos módon.

A továbbiakban az érettségi vizsgával kapcsolatban felmerülő kérdésekre munkanapokon a Gimnázium Titkárságán adunk tájékoztatást.

Debrecen, 2012. április 23.

Győri József
igazgató

Digitális évkönyvek

Könyvtár

Reformáció emlékév

Régi honlap