Bemutatkozás – rövid iskolatörténet

ORANDO ET LABORANDO

Iskolánk az ország egyik legismertebb oktatási intézménye, híres diákok és tanárok egész sora fémjelzi az itt folyó oktatás és nevelés színvonalát. Dokumentálhatóan 1538-tól működik a Debreceni Református Kollégium, melyet a „szegények iskolájának” is neveztek, mert tudatosan hívogatta falai közé a legszegényebb szülők gyermekeit is. Taníttatásuk költségeit a város polgárainak és más tehetős támogatóknak az adományai mellett saját munkájukkal fedezték. Az iskola legjobb diákjai Európa legnevesebb protestáns egyetemein tanulhattak tovább (peregrináció), s így a legújabb tudományos felfedezésekről, filozófiai vagy teológiai irányzatokról első kézből kapott tájékoztatást a Kollégium diáksága és tanári kara. A világot járt diákok adományaiból alakult ki a Kollégium könyvtára, amely mára a 600 000 kötetes Nagykönyvtárrá fejlődött. A régi, a hagyományokat még sok mindenben őrző kollégiumi életet csodálatosan ábrázolja Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényében. Rajta kívül még Fazekas Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre, Szabó Lőrinc, Medgyesi Ferenc, Bay Zoltán nevét emelhetjük ki a híres diákok hosszú sorából. A professzorok közül Hatvani István, Maróthi György és Kerekes Ferenc a legismertebbek.

A II. világháború utáni évtizedekben egyetlen magyarországi református középiskolaként – erősen korlátozott körülmények között – működhetett tovább a Református Gimnázium. Az ideológiai nyomás ellenére ebben a korszakban is sok olyan jó képességű diák végzett iskolánkban, aki a tudomány vagy a művészetek terén kiemelkedőt alkotott. 1952-ben államosították a Dóczy Leánygimnáziumot (évtizedekig a Kossuth Gimnázium épülete), így kerültek be a leánytanulók a Kollégiumba, az addigi fiúiskolába. A Péterfia utcai épületből politikai indítékú „eladás” után költözött át a Gimnázium a Főépületbe 1972-ben. A hat évfolyamos oktatás négy éven keresztül a Kollégium Főépületében folyt, és 2000 szeptemberében költözött át az egykori Dóczy Leánygimnázium szépen felújított Kossuth utcai épületébe. A Dóczy Gimnázium 2002 szeptemberétől már önálló, hat évfolyamos középiskolaként működik.

Az iskolánk iránti érdeklődés a politikai, ideológiai nyomás enyhülésével a nyolcvanas évek végén nőtt meg. A szakmai ismereteken, képességeken túl szóbeli elbeszélgetés formájában igyekszünk megismerni a tanuló személyiségét, családi hátterét. Valamennyi felvételire jelentkező diákunktól lelkipásztori jellemzést kérünk, ugyanakkor azokat a jó képességű diákokat is várjuk, akiknek esetleg lazább az egyházi kötődése, de elfogadják iskolánk nevelési és hitvallásos alapelveit. A négy évfolyamos képzésben résztvevő diákjaink mintegy kétharmad része vidéki. Azok számára, akik nem tudnak lakóhelyükről naponta bejárni, az internátusi elhelyezés kötelező. Az iskola egyházi jellegéből kifolyólag minden tanulónk számára kötelező a hit- és erkölcstan tantárgy tanulása, sőt választható tárgyként érettségi vizsgát is tehetnek belőle. Arra törekszünk, hogy az iskola jelmondata (ORANDO ET LABORANDO, „Imádsággal és munkával”) elsősorban ne külső szabályokban jelenjen meg, hanem áthassa az iskolai és kollégiumi élet egészét.

Tanulóink – az ország más iskoláihoz hasonlóan – a központi kerettantervekre épülő helyi tantervek szerint tanulnak. A 2013-ban elfogadott Pedagógiai Programunkat – a tapasztalatok figyelembevételével – 2017-ben módosítottuk, pontosítottuk. Az iskola számára rendelkezésre álló szabadon felhasználható órák terhére egyrészt az első idegen nyelv óraszámát emeltük minden évfolyamon a javasolt háromról négyre, mert nagyon fontosnak tartjuk az idegen nyelvek színvonalas oktatását. Ez azt jelenti, hogy minden diákunk egy idegen nyelvből emelt óraszámú képzésben részesül. Másrészt törekszünk arra, hogy már a kezdetektől minden tanuló az érdeklődésének megfelelő típusú osztályba, illetve csoportba kerüljön. A szabadon felhasználható órakeret segítségével alakítottuk ki azokat a speciális osztályokat, illetve csoportokat (reál biológia, reál matematika), amelyek az elmúlt években igen jól beváltak, s iskolánk egyik vonzerejét jelentik. Kiemelt feladatnak tekintjük az emelt szintű érettségire történő felkészítést. A nyelvi előkészítő osztályba olyan tanulókat várunk, akik kiemelten fontosnak tartják az idegen nyelvek tanulását, s ezért hajlandók a szokásos négy helyett öt évet eltölteni a középiskolában.

Az iskola életében kiemelt szerepe van az iskola énekkarának, a több mint 275 éves Kollégiumi Kántusnak. A Gimnázium tanulóin kívül a Kollégium többi tagozatának hallgatói és volt diákok is énekelnek az ország legrégebbi, folyamatosan működő énekkarában. A Kántus próbái és szereplései különleges légkörűek, személyiség- és közösségformáló erővel rendelkeznek. Külföldi útjaik életre szóló élményt jelentenek a résztvevőknek.

Iskolai életünk lényeges részét képezik a külföldi kapcsolatok. Élénk és rendszeres a svájci Schiers városában működő protestáns középiskolával kialakított együttműködésünk. Segítségükkel kéthetes német nyelvi képzést és tanulmányi kirándulást szervezünk évente mintegy 15–20 diákunk számára. A közelmúltban lebonyolított Comenius Iskolai Együttműködési Program keretében diákjaink öt európai ország iskoláiba jutottak el. A kapcsolatok tovább élnek, a résztvevők közül egy spanyol és egy német iskolával jelenleg is zajlanak a diákcserék. Nagy fontosságot tulajdonítunk a határon túli magyar iskolákkal való kapcsolattartásnak. Több erdélyi és kárpátaljai református iskolát látogattunk meg tanár-, illetve diákcsoportokkal, részt veszünk cserekapcsolatokban. Arra törekszünk, hogy minden diákunk legalább egyszer részt vehessen egy külhoni osztály- vagy más kiránduláson.Immár hagyománnyá vált az őszi érmelléki emléktúránk, amelyen elsősorban a 9. évfolyamos tanulók vehetnek részt.

Az egyházi iskolák újraalapításától kezdve aktívan részt veszünk az egyre bővülő református iskolarendszer életében. Kezdeményezői és résztvevői vagyunk a református középiskolák közötti szaktárgyi és sport versenyeknek. Évente iskolánk rendezi a református középiskolák matematika szaktárgyi versenyét, atlétika, röplabda és torna versenyét. Eddig kétszer rendeztük meg a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozóját. 2017 augusztusában iskolánk volt a házigazdája a Talentum Református Tehetséggondozó Konferenciának.

Több olyan alapítványunk is van, amelynek célja a nehéz anyagi helyzetű diákok támogatása. Tanévenként sok millió forint összegű segélyben és ösztöndíjban részesítjük ezekből a keretekből a leginkább rászorulókat. Különösen fontosnak tatjuk azoknak a jó képességű tanulóknak az elérését és felvételét iskolánkba, akik anyagi helyzetük miatt nem gondolhatnának minőségi középiskolai oktatásra. Különböző forrásokból évente mintegy 15 diáknak biztosítunk ingyenes étkezést, és legalább 80 tanuló kap egyszeri vagy rendszeres támogatást, ösztöndíjat.

Iskolánk jövőjét döntő módon befolyásolja az a körülmény, hogy befejeződött a Kollégium és a hozzá kapcsolódó intézmények teljes felújítása. Magyarország kormánya, elismerve a Debreceni Református Kollégium felbecsülhetetlen szerepét a magyar oktatásügy és kultúra fejlesztésében és ápolásában, 4 év alatt összesen 10 milliárd forint összeget biztosított az épületek felújítására, berendezésére. A rekonstrukciós program első lépéseként a Gimnázium egykori, Péterfia utcai épületét újították fel. Az egykori Főgimnázium épületében kezdte meg gimnáziumunk a tanítást 2014. szeptember 1-jén. Itt nyert elhelyezést a Református Kollégium Általános Iskolája is. A hatalmas méretű, reprezentatív épület tágas helyiségeivel, folyosóival méltó körülményeket biztosít a minőségi oktatás és nevelés számára. Minden osztályteremben digitális tábla van, a diákok saját szekrénnyel rendelkeznek. A parkosított udvar és az emeletes tornacsarnok biztosítja a mindennapos testnevelés és sportolás méltó körülményeit.

A leány és a fiú internátusok (diákotthonok) 2016. szeptember 1-től közös épületbe, a több mint 40 éven keresztül gimnáziumi oktatási célra használt konviktusi épületbe költözhettek be. Az épületet teljesen felújították, egységes, esztétikus bútorzattal látták el. Az épület minden pontján valamennyi tanuló számára elérhető a nagysebességű WIFI hálózat. Sportpálya, könyvtár, kondicionáló terem, modern teakonyha és mosókonyha segíti a tanulást és a szabadidő hasznos eltöltését. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy jelenleg ez az épület egyike az ország legmodernebb és legjobban felszerelt középiskolai diákotthonainak.

Az intézmény mérhető eredményei (10. évfolyamos kompetenciamérés, érettségi, felvételi) azt igazolják, hogy tanáraink nagy szakmai hozzáértéssel, felelősen végzik munkájukat. Tanulóink szívesen vesznek részt regionális, valamint országos versenyeken és pályázatokon. Az elmúlt években elsősorban biológiából értek el tanulóink kiváló eredményeket, közülük is kiemelkedik egy OKTV 2. helyezés. Humán tárgyakból (magyar nyelv és irodalom, illetve dráma) is voltak az utóbbi években OKTV döntős eredményeink. A közelmúlt legnagyobb sikere a Reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett középiskolás csapatverseny, melynek regionális döntőjében iskolánk három csapata végzett az első három helyen. Az országos döntőről 2017 őszén az M5 Tv-csatorna két órás közvetítést adott, itt a TÓGÁTUSOK nevű, 11.A osztályos csapat 5. helyet ért el.

Az iskola szakmai elismerését jelzi, hogy iskolánk a Református Egyház Tiszántúli Regionális Tehetségtanácsának Központja. A református pedagógiai szakmai szervezetekkel együttműködve tehetségszűrést végzünk, és több tárgyból (matematika, biológia, fizika, történelem) tehetséggazdagító programokat kínálunk diákjainknak. Az intézményünkben végzett kiemelkedő szakmai tevékenységért három tanárunk kapott elismerést a közelmúltban: Győri József igazgató Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, Uherkovich Zoltán biológia-földrajz szakos tanárunk a Református Egyház Zsinata által adományozott Makkai Sándor díjat, Németh Lea nyugdíjas tanárnő Imre Sándor díjat kapott.

Iskolánk nevelőtestülete arra törekszik, hogy méltó legyen a neves elődökhöz, szakmai munkája és lelkisége vonzóvá tegye az intézményt a diákok és szülők számára.