Könyvtárhasználati szabályzat

1. Általános szabályok

A könyvtárban mobil telefont használni, étkezni, hangoskodni, másokat zavarni nem szabad.
A táskát az arra kijelölt helyen kell elhelyezni.
A könyvtárban őrizetlenül hagyott értéktárgyakért a könyvtár felelősséget nem vállal.
A könyvtár használati eszközeiben okozott kárt az okozó köteles megtéríteni.
A könyvtárhasználó a könyvtárhasználati szabályzat módosítását írásban kezdeményezheti.

2. A könyvtár használói köre

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.
A beiratkozás ingyenes. Az olvasó kötelezettséget vállal a beiratkozással a könyvtári szabályok és a könyvtári rend betartására.
A tanulói- és munkaviszony megszüntetése előtt az esetleges könyvtári tartozás rendezni kell.
Az olvasójegyet csak annak tulajdonosa használhatja kölcsönzésre. Az elveszített vagy megrongálódott olvasójegy pótlásának díja alkalmanként: 10 Ft

3. A könyvtár szolgáltatásai

Térítés nélküli szolgáltatások:

• A könyvtári dokumentumok helyben használata.
• A könyvtári dokumentumok kölcsönzése
• Könyvtári dokumentumok előjegyzése
• Tájékoztatás
• Helyismereti- és közhasznú információszolgáltatás
• A könyvtár technikai eszközeinek használata
• Internet szolgáltatás
• Tájékoztatás más könyvtárak gyűjteményi adatairól, ingyenes szolgáltatásairól

Helyben használat

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát.

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

  • kézikönyvtári állományrész
  • muzeális állományrész

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok a tanítási órákra elvihetik, indokolt esetben pl. versenyre, érettségire való készülésre – a szaktanár jóváhagyását követően – a tanulók is kikölcsönözhetik.

A könyvtárban számítógép használatára, internetezésre is lehetőség van.

  • a szolgáltatás ingyenes
  • a használati idő: 30 perc

Kölcsönzési idő:

hétfő: 8-13.
kedd: 8-13.
szerda: 8-12. és 13:30-14:30.
csütörtök: 8-13.
péntek: 8-9:55 és 10:50-11:40.

Kölcsönzés

A könyvtárban elhelyezett dokumentumok szabadon kézbe vehetők, helyben használhatók.

A kölcsönözni kívánt dokumentumokat a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben rögzítjük. Az adatok ezt követően online nyomon követhetők.

Az alkalmanként kölcsönözhető dokumentumok száma öt.

A kölcsönzési idő egy hónap, melyet legfeljebb három alkalommal lehet újabb egy-egy hónappal meghosszabbítani.

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott könyvekért késedelmi díjat számítunk fel.

A késedelmi díj mértéke: első hónap 100 Ft; második hónap 250 Ft; harmadik hónap 600 Ft; ettől hosszabb késés esetén 600 Ft + napi 50 Ft.

Az elveszített vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni.

A tankönyvek, oktatási segédletek mindenki számára a szükséges időtartamra kölcsönözhetők.

A tanulók minden tanév végén nyilatkoznak a tankönyvek további használatáról.

Csoportos használat

Az osztályok, tanulócsoportok részére az osztályfőnökök, szaktanárok időpont egyeztetést követően könyvtári szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.

Minden tanév szeptemberében a 9. évfolyamos tanulók könyvtárhasználati óra keretében ismerkednek meg a könyvtárhasználat szabályaival.

A könyvtáros a 11-12. évfolyamos tanulók számára az információs műveltségre fókuszáló könyvtárismereti fakultációt tart. A fakultáció a továbbtanulni szándékozókat készíti fel az információs adatbázisok megismertetésével, azok használatának gyakoroltatásával. A felsőoktatási könyvtárak online katalógusának használata, egy adott téma szakirodalmának kigyűjtése, a hiteles információ felismerése, a szemináriumi dolgozathoz elengedhetetlen hivatkozás és irodalomjegyzék készítése hasznos ismeret a későbbi tanulmányaik során.

4. A könyvtár egyéb szolgáltatásai

  • Tájékoztatás a bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatásról, eligazítás a könyvtár és dokumentumainak használatához.
  • Információt szolgáltatás: más könyvtárak állományára és szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatás, az Interneten elérhető információkkal kapcsolatos eligazítás.
  • Segítség az iskolai feladatok megoldásában, irodalomkutatás a különböző versenyekhez, témafigyelés.
  • Letéti állomány elhelyezése a szaktantermekben és a tanári dolgozóban.
  • Tájékoztatás az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer), a NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum), a MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) és más hasznos szolgáltatások használatáról.

Készítette: Szászfalvi Imréné
könyvtáros