A 2019. év eseményei


A 2019. év legfontosabb eseményei
Beszámoló a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona életéről

Az év vége közeledtével Isten iránti hálával állapíthatjuk meg, hogy eredményes és sikeres időszakra tekinthetünk vissza. A Gimnázium épületében befejeztük az elektromos rendszer energiatakarékos átalakítását, az Internátus épületében minden lakószobára szúnyoghálót szereltünk fel. A második informatikatermünkben is lecseréltük a gépeket, így minden tanuló számára biztosított a modern, nagy teljesítményű számítógépek használata. A fizikaszertár fejlesztését egymillió forint értékű eszközvásárlással támogatta az Alapítvány a Refiért. Új nyelvi szaktantermet alakítottunk ki, amely egykori neves tanárunk, dr. Horkay László nevét viseli. A termet a családtagok és meghívott vendégek jelenlétében ünnepélyes keretek között vettük használatba. Iskolánk természettudományos gyűjteményét gyarapította az a jávorantilop-trófea, amelyet Szabados László egykori diákunk adományozott. A nyár folyamán befejeződött iskolánk új honlapjának a fejlesztése, köszönjük az elismerő visszajelzéseket.

A Kollégiumhoz kötődő évfordulós események sorában megemlékeztünk Ady Endre halálának 100. évfordulójáról, valamint a 100 éve született Visky Ferenc börtönviselt lelkipásztorról. A Nagyerdő Napján (október 9.) Nagy Jenővel, iskolánk kiemelkedő tanáregyéniségével ismerkedhettek meg tanulóink. Ebben az évben is neves előadókat köszönthettünk körünkben. Dr. Kubassek János – a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója – az 1956-os magyar menekültek kiemelkedő tudományos és kulturális tevékenységéről tartott előadást. Filep Tibor, iskolánk egykori tanulója, az 1956-os forradalom debreceni eseményeiről mint szemtanú és résztvevő számolt be. Nagy Szabolcs geográfus, misszionárius Indonéziáról tartott előadást. A pályaorientációs napra elsősorban egykori diákjainkat hívtuk meg, különösen nagy tetszést aratott dr. Prodán Zsolt szívsebész előadása.

Rendszeres lelki alkalmaink mellett (vallásórák, istentiszteletek, áhítatok) ebben az évben is szerveztünk félévkezdő és tanévkezdő csendesnapokat, valamint bibliaórákat. Örömteli, hogy két alkalommal diákjaink vállalták a szombat esti précesz (áhítat) megtartását. Köszönjük a gyülekezeti meghívásokat, a kiszállások lehetőségét, a szíves vendéglátást. Az iskola egész közössége számára hatalmas élményt jelentett a május 19-ei Református Egységnap, melynek előkészítésében és rendezésében is részt vett iskolánk minden tanulója és tanára.

Az iskolai munkában kiemelt területnek tekintettük a tehetséggondozást, az emelt szintű érettségire való felkészítést és az idegennyelv-oktatás színvonalának emelését. Ezen célok elérését tehetséggondozó szakkörökkel, nyári táborokkal, nyelvvizsgaelőkészítő tanfolyamokkal, anyanyelvi lektor alkalmazásával segítettük. A nyár folyamán iskolánk volt a házigazdája a Református EGYMI által szervezett Érted? tehetséggondozó tábornak. Partnerintézményi szerződést kötöttünk a Debreceni Egyetem DEXAM nyelvvizsgaközpontjával. Örömteli, hogy a felvételi eredmények visszaigazolták erőfeszítéseinket, mert régen tapasztalt arányban jutottak be diákjaink a magas követelményű felsőoktatási szakokra is. Az iskolánkban folyó szakmai munka elismerésének tekintjük azt a tényt is, hogy a jelenlegi 9. évfolyam mindhárom osztálya maximális létszámmal indult. Az oktatás színvonalának emelése mellett nagyon fontosnak tartjuk a tanulói közösségek építését, a diákok személyiségének sokoldalú formálását. Ezt a célt szolgálják az újraindult önképzőköri foglalkozások, a változatos internátusi programok, gyalogtúrák, üzemlátogatások, pályaorientációs tevékenységek.

Az előző évekhez hasonlóan ápoltuk és bővítettük külső kapcsolatainkat. A svájci és németországi partneriskolákkal kialakított évenkénti diákcsere az idegennyelv-oktatási programunknak is szerves része. A Kolozsvári és Kecskeméti Református Kollégiumban egy-egy hetet tölthettek diákjaink. Ebben az évben is házigazdái voltunk a református középiskolák atlétikai, matematikai, röplabda- és tornaversenyeinek. A határon túli intézményekkel való kapcsolattartást nagymértékben segíti a Rákóczi Szövetséggel kialakított partneri kapcsolat. Ebben az évben 14 diákunk vehetett részt határon túli tanulmányúton, és 9 tanuló töltött egy hetet a Szövetség nyári táborában Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség és a Both Antal Alapítvány támogatásával először jutott el egy 40 fős iskolai csoportunk Horvátország magyarok lakta területére, Baranyába. Nyáron tanáraink 25 fős csoportja kárpátaljai tanulmányúton vett részt a Határtalanul Program keretében. December 7-én minden 9. évfolyamos diákunk számára egynapos erdélyi (partiumi) kirándulást szerveztünk a Dr. Halász Tibor – A Debreceni Református Kollégiumért Alapítvány támogatásával.

Folytattuk segélyezési gyakorlatunkat, alapítványaink segítségével mintegy 20 diákunk étkezett ingyenesen, és sokaknak adtunk támogatást. Köszönet illeti az öregdiákjaink által szervezett budapesti Refis Bál résztvevőit, akik a rendezvény bevételét immár sokadik éve tanulóink segélyezésére fordítják. Ebben az évben a báli tombola bevételéből egyik diákunkat támogatták, hogy részt vehessen az USA-ban rendezett cserkész világtalálkozón. Tanulóink is szívesen vállalnak diakóniai és közösségi szolgálatot, részt vesznek a karácsonyi adománygyűjtésben, támogatják a Kárpát-medencei Oktatási Alapot.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet
kívánok iskolánk közössége nevében a beszámoló minden olvasójának:
Az év legfontosabb eseményeiről szóló képgaléria a levél
hátlapján található

Győri József
Igazgató