Tanévnyitó beszéd, 2019.


Kedves Vendégeink, Tanárok, Diákok, Szülők!

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm tanévnyitó istentiszteletünk és ünnepségünk minden résztvevőjét. Köszöntöm a Kollégium tagozatainak vezetőit, képviselőit, iskolánk egykori tanárait, minden kedves Vendégünket.

Köszöntöm Ft. dr Fekete Károly urat, a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét.

Köszönöm Fehér Norbert vallástanár úr igeszolgálatát, Kurgyis András tanár úr orgonajátékát.

Külön szeretettel köszöntöm 9. évfolyamos diákjainkat és szüleiket. Kívánom, hogy sikeres és eredményes középiskolai pályafutásuknak kezdete legyen ez a mai nap.

Kedves Gyülekezet!

Az egész magyar társadalom működését nagy mértékben meghatározza az iskolai tanév rendje. Az iskolai tanítási idő és a szünetek elosztása a diákokon és szüleiken kívül érinti a közlekedés szervezését, a szálláshelyek forgalmát, a belvárosi parkolási lehetőségeket, sőt még az orvosi rendelők zsúfoltságát is. Ha nem is valljuk be, a tanévkezdés mindig izgalommal jár, új feladatok, kötelezettségek várnak diákra, tanárra és szülőre is. A soha nem elég hosszú vakáció után megosztjuk egymással a még friss élményeket, beszámolunk a kellemes tapasztalatokról, de elpanaszoljuk a kellemetlenségeket, nehézségeket is.

Engedtessék meg, hogy én is egy rövid visszatekintéssel kezdjem beszédemet. A nyár folyamán fogadta el az országgyűlés a köznevelési törvény módosítását. A médiából bizonyára sokan értesültek annak néhány eleméről, sajnos, a kommentárok általában nem tárgyilagosak, hanem politikai álláspontot tükröznek. Tanulóink és szüleik számára talán az a módosítás legfontosabb része, hogy 2020-ra befejeződik a tankönyvpiac teljes államosítása, a következő tanévtől már minden tanuló ingyenesen kapja a tankönyveket, de lényegében megszűnik az iskolák, illetve tanárok tankönyvválasztási lehetősége. Az előttünk álló tanév még átmenetinek tekinthető, de a gyakorlatban már lehetetlenné vált a kipróbált és jól használható tankönyvek nagy részének központi rendelése. Iskolánk vezetése – a fenntartóval és a Szülői Tanáccsal egyeztetve – úgy döntött, hogy ahol ez szakmailag indokolt, erre a tanévre saját költségvetéséből fedezi a minőségi tankönyvek megvásárlását a tanulók, illetve az iskolai könyvtár számára úgy, hogy az arra jogosult tanulók részére az ingyenesség is biztosítható legyen. Külön is kérem diákjainkat, hogy igyekezzenek a használatra kapott tankönyveket jó állapotban megőrizni, illetve a már nem szükséges, jó állapotú, saját tulajdonú könyveket felajánlani a következő évfolyamok számára.

A törvénymódosítás szigorítja a magántanulói státusz igénybevételének lehetőségét, ez iskolánkban általában csak néhány tanulót érinthet. A módosítás talán legérzékenyebb része az intézményvezetők, igazgatók kinevezésével kapcsolatos eljárásrend módosítása, a nevelőtestület véleményezési lehetőségének eltörlése. Ennek kapcsán fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a Református Egyház, illetve a Tiszántúli Református Egyházkerület belső szabályzatait az állami rendelkezés nem befolyásolja, így iskolánkban nemcsak az igazgatói megbízás, hanem minden vezetői kinevezés, sőt a határozatlan idejű tanári alkalmazás előtt is lehetőséget kap a nevelőtestület arra, hogy titkos szavazással véleményezze a jelölt alkalmasságát, illetve programját.

Iskolánk élete sem állt meg a nyáron, sőt jó hírekről számolhatok be. Örvendetes, hogy sikerült megújítani iskolánk honlapját, így az eddigieknél több és érdekesebb információ juthat el a diákokhoz, tanárokhoz. Az általam felsorolt nyári eseményekről is bővebben olvashattok/ olvashatnak a honlapon. Nyáron is tanulni, fejlődni vágyó diákjaink két tehetséggondozó táborban vehettek részt. Az Értéktermő tábornak iskolánk adott helyet, ebben 8 diákunk vett részt. A Halásztelken és Budapesten rendezett Talentum Konferencián 3 tanuló képviselte iskolánkat. Köszönöm Uherkovich Zoltán tanár úrnak, hogy mind a két rendezvény egyik szakmai vezetője volt. Kilenc diákunk vett részt a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen rendezett táborán. A Debrecenben rendezett Csillagpont találkozón résztvevő diákjaink közül kilenc tanulónk kért és kapott anyagi támogatást az iskolától. Iskolánk küldöttsége részt vett a Református Középiskolák Találkozóján, Hevesen. Nevelőtestületünk 25 fős csoportja kárpátaljai tanulmányi kiránduláson vett részt.

Örömteli, hogy az elmúlt tanév végén lezajlott érettségi vizsgákon összességében kiváló teljesítményt nyújtottak tanulóink. A három osztályban 15 tanuló vehetett át kitűnő bizonyítványt. Kiválóan sikerültek az emelt szintű érettségi vizsgák, köszönet érte a felkészítést végző tanártársaimnak! A továbbtanulási eredményeink is kiemelkedők, volt olyan osztályunk, ahonnan szinte mindenkit felvettek az elsőként megjelölt helyre.

A nyár nagy eseménye volt a gólyatábor, amelyen a most először közöttünk lévő 9. évfolyamos tanulók vettek részt. Már a felvételi vizsgákon tapasztaltuk, hogy nagyon sok jól felkészült diák szeretne nálunk tanulni, az eredmények is ezt igazolták. Évek óta nem volt ekkora nagy létszámú évfolyamunk, az osztályok 35-36 fővel indulnak. Már a gólyatáborban is kiderült, hogy nemcsak okos, értelmes diákok vagytok, hanem széles érdeklődési körrel, sokféle tehetséggel, ötlettel, talentummal rendelkeztek. Kívánom, hogy a bibliai példázatra utalva ne elássátok, hanem kamatoztassátok a kapott, magatokkal hozott talentumokat. Higgyétek el, osztályfőnökeitek, tanáraitok ugyanúgy veletek izgulnak, és segítenek a kezdeti nehézségek leküzdésében.

Folytattuk iskolánk technikai eszközeinek lecserélését, modernizálását. Egy teljes számítógéptermet rendeztünk be új számítógépekkel, így most mindkét teremben modern és gyors eszközök állnak rendelkezésre. A gépeken kívül projektorokat és laptopokat is vásároltunk, a teljes beszerzés több mint 5 millió forint értékű volt. Az internátusokban megtörtént a lakószobák szúnyoghálókkal való felszerelése. A Gimnáziumban halaszthatatlannak látjuk a legmelegebb tantermek légkondicionáló rendszerrel történő ellátását, az árajánlatok kérése folyamatban van. A tanév folyamán kiemelt feladatnak tartjuk a Fizika szertár fejlesztését, erre az Alapítvány a Refiért biztosít fedezet.

A visszatekintés után néhány mondat az előttünk álló tanévről, annak feladatairól.

A legnagyobb változás a felsőfokú oktatásba történő belépés feltételeiben történik. A mostani végzős évfolyam tanulói B2 szintű, középfokú nyelvvizsgával kell, hogy rendelkezzenek. Ezen túl legalább egy tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát követel a rendszer. Iskolánk mindent megtesz azért, hogy jövőre a mostanihoz hasonló sikeres felvételi eredményekről számolhassunk be. A fakultációs rendszerünk biztosítja az emelt szintű érettségire való felkészülés lehetőségét minden szóba jöhető tárgyból. Az egészségügyi pályára való felkészítés eredményessége érdekében egy-egy órával megemeltük a 9. és 11. osztályban a REÁL Biológia csoportok kémia óráinak számát. A nyelvoktatásunk színvonalát is igyekszünk tovább növelni, ennek eszköze volt a nyár végén és ősszel szervezett angol nyelvvizsga előkészítő tanfolyam. Örömmel jelentem be, hogy ebben a tanévben is lesz angol nyelvi lektorunk, aki az Amerikai Egyesült Államokból érkezik, és mintegy 15 éves tanítási gyakorlattal rendelkezik. A nyelvtanulást segítik a külföldi kapcsolatok is, amelyeket az új tanévben is folytatni akarunk. Már szeptemberben két diákcsoportot fogadunk, egyiket Svájcból, a másikat Németországból.

Ahogy már jeleztem, komoly szerepet szánunk a tájékoztatásban és kapcsolattartásban iskolánk megújult honlapjának. Tanulóinkat is biztatom, hogy éljenek a számukra felkínált lehetőséggel, például az elektronikus iskolaújság megjelentetésével vagy az önképzőköri anyagok publikálásával. A Gazdasági Hivatallal egyeztetve minőségi előrelépést tervezünk az étkezési számlák kibocsátása terén. Az a terv, hogy a számlázó program automatikusan emailben továbbítsa a kiállított számlát a szülő címére. A 9. évfolyamos tanulók szülei a beiratkozáskor már megadták elérhetőségüket, és kitöltötték az ezzel kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatokat. A felsőbb éves tanulók szülei az első hazautazáskor kapják meg a nyomtatványokat, kérjük, hogy szíveskedjenek pontosan kitölteni és gyermekükkel visszajuttatni. Általában is az a célunk az, hogy minden tájékoztatást és formanyomtatványt az iskolai honlapon letölthető formában is hozzáférhetővé tegyünk.

Ha bárhol az oktatásról, iskolarendszerről szó van, a leggyakrabban előkerülő panasz a túlterhelés. Ez az amiben a tanárok és diákok, de a szülők is mindig egyetértenek. Három évvel ezelőtt indult el az új Nemzeti Alaptanterv kidolgozásának folyamata. A kezdeteknél a legfontosabb célkitűzés ennek a tarthatatlan állapotnak a megszüntetése, az óraszámok drasztikus csökkentése volt. A munkálatok különböző intenzitással folynak, és az eredeti célkitűzéseket többször is felülírták a különböző lobbi érdekek. A jelenlegi ígéretek szerint 2020 szeptemberében felmenő rendszerben megindulhat a bevezetés. Amennyiben ez megtörténik, az előttünk álló tanév kiemelt feladata lesz a Pedagógia Programunk átgondolása, az új célkitűzésekhez való igazítása.

Személyesen is különleges lesz számomra, mint iskolavezető számára ez a tanév. Ezelőtt 23 évvel, 1996 szeptember 1-én állhattam először ezen a helyen, hogy mint újonnan megválasztott igazgató elmondjam első tanévnyitó beszédemet, és megfogalmazzam célkitűzéseimet, elképzeléseimet az intézmény jövőjével kapcsolatban. Eljött az az idő, amikor utoljára állhatok ilyen minőségben a gyülekezet elé. Azzal a reménységgel teszem ezt, hogy az előttünk álló tanévben sikerül megtalálnunk azt az utódot, akinek nyugodt szívvel és jó lelkiismerettel adhatom át azt a nem könnyű, de nagyon szép feladatot.

Az új tanév kezdetén természetesen a nyár folyamán történt személyi változások izgatják leginkább a diákokat, ezeket ismertetem:

A tanévzáró ünnepségen búcsúztattuk el Peleskey Miklós tanár urat, aki nyugdíjba vonult. Iskolánkban végzett munkáját megköszönve életére és családjára Isten áldását kérjük. A megüresedett állásra kiírt pályázat eredményeként került iskolánkba Branda Tamás informatika-fizika szakos tanár úr, akit szeretettel mutatok be diákjainknak. Erről a helyről is szeretném megköszönni, hogy már a nyár folyamán vállalta az órarend elkészítését.

A Leányinternátusban megszűnt Turzó Bernadett tanárnő munkaviszonya. Helyette dr. Gacsályiné Fodor Boglárka magyar-angol szakos tanárnőt, iskolánk egykori diákját alkalmazzuk. Ő az iskolában is tanít néhány órában angol nyelvet. A Leányinternátus munkáját segíti dr. Veressné Létai Ágnes tanárnő is, aki gimnáziumi órái mellett ügyeleti feladatot is vállalt.

Augusztus közepén jelentette be Sami Dávid angol szakos tanár, hogy nem folytatja tovább a tanári munkát, elhagyja iskolánkat. Órái ellátását átcsoportosítással, az angol lektor bevonásával, valamint dr. Joó Anikó, a Hittudományi Egyetem adjunktusa bevonásával tudjuk megoldani.

Jelentős változás történik az iskola vezetésében is. Dr. Gaálné Becsy Adrienn tanárnő személyes okok miatt lemondott az igazgatóhelyettesi megbízásról. A feladatra Győri István tanár urat kértem fel, aki vállalta ezt a kihívást. Sok erőt kívánok neki az új feladathoz, egyben sok boldogságot is kívánok neki és feleségének, hiszen alig két hete volt az esküvőjük.

Kedves Diákok!

Remélem, mindnyájan kellemesen és hasznosan töltöttétek a nyarat, és talán már vágytatok is vissza a jól ismert falak és társak közé. Kívánom, hogy legyen erőtök és kitartásotok kitűzött céljaitok eléréséhez, és az esetleges kudarcok se riasszanak vissza!

A kollégiumi polgárrá váló, fogadalmat tévő diákokat arra kérem, hogy vegyék komolyan a fogadalom szövegét, legyenek méltó örökösei az előttük járó nemzedékeknek. Az utolsó éves, érettségire készülő tanulóinknak azt helyezem a szívükre, hogy jó magaviselettel, szorgalommal mutassanak jó példát, legyenek támogatói, segítői a kisebb diákoknak. Emlékezzetek vissza arra, hogy mennyire jól estek kezdő kisdiákként a nagyobbak biztató, elismerő, bátorító szavai, gesztusai.

Kedves Szülők!

Köszönjük a bizalmat, hogy erre a tanévre is ránk bízzák legféltettebb kincsüket, gyermeküket. Remélem, hogy a 9. évfolyamos tanulók szülei rövidesen megnyugszanak, ha azt érzik, hogy jó kezekbe tették le gyermekük sorsát jövőjét. Tanártársaimmal együtt arra törekszünk, hogy a tananyag átadásán túl a családi otthon gondoskodásából és törődéséből is pótolni tudjon valamennyit az iskola, illetve a kollégium.

Kedves Gyülekezet!

Iskolánk nevelőtestülete az új tanévre készülve megtekintette azokat a most elkészült filmeket, amelyek a Debreceni Református Kollégium kiváló tanárainak és diákjainak munkásságát mutatják be. Újra szembesülnünk kellett azzal, hogy kollégiumi tanárként és diákként felbecsülhetetlen szellemi örökség letéteményesei vagyunk.

Kívánom, hogy a padokban ülő mai diákok közül minél többan kapjanak olyan útravalót nevelésben és tudásban, hogy egykor rájuk is büszke lehessen az utókor! Ehhez a nehéz, de szép feladathoz kívánok tanárainknak és diákjainknak kitartást, türelmet, szorgalmat és természetesen Isten áldását!

Ezekkel a gondolatokkal az előttünk álló tanév feladataihoz a gondviselő Isten segítségét és áldását kérve a 2019/20. tanévet, iskolánk 482. tanévét megnyitom.
____________________________________________________________________
A református iskolák általános gyakorlata szerint a határozatlan időre alkalmazott pedagógusok fogadalmat tesznek. Az elmúlt tanév végén három tanárunk véglegesítését terjesztette a nevelőtestület és az Igazgatótanács elé a Gimnázium igazgatója. Mindkét testület nagy többséggel támogatta alkalmazásukat.
Ők név szerint:
Kuruczné Nagy Andrea biológia-kémia szakos tanárnő
Usztics Anikó magyar-történelem szakos tanárnő
Katona Péter földrajz szakos tanár, valamint internátusi nevelőtanár.
Kérem a fogadalmat tevő tanárainkat, hogy fáradjanak az úrasztalához.
Felkérem főtiszteletű dr. Fekete Károly Püspök Urat, hogy szíveskedjék a fogadalomtételt vezetni.
____________________________________________________________________

Iskolánk gyakorlata szerint azokat a diákokat, akik egy tanévet iskolánkban eltöltöttek, a tanévnyitó keretében Diákpolgárrá fogadjuk.
Kérem Nagy Imre tanár urat, a Diákotthon vezetőjét, hogy szíveskedjék a fogadalomtételt vezetni.
__________________________
Hirdetések:
    • Hétfőn, kedden és szerdán 1-2. óra csendesmap, 8 órától az Oratóriumban.
    • Hétfőn délelőtt a 3. óra osztályfőnöki, a 9. évfolyamon a 3-4. óra.

Feladatok:
    • A még át nem vett tankönyvek átvétele
    • Szekrénykulcsok átvétele, letéti díj 1000 Ft.
    • Étkezés rendelése. Szeptemberben csak egy menü lesz, a kollégisták hétfőn reggeltől kapnak étkezést, a nem kollégisták szerdától kaphatnak ebédet.
    • Az elektronikus étkezési kártyákat a 9. évfolyamosok az osztályfőnököktől kapják meg. A felsőbb évesek a tavalyi kártyával étkezhetnek. Az elveszett kártyákat a Titkárságon lehet pótolni, a díj 1000 Ft.
    • Már az első hétvégén több adatlapot és nyilatkozatot juttatunk el a szülőkhöz, kérjük pontosan kitöltve visszaküldeni.
    • Ünnepségünk befejezése után a Gimnázium Titkársága egy óra hosszat nyitva tart. Mindenkit várunk, akinek hivatalos intézni valója vagy kérése van.

Ünnepségünk befejezéseként énekeljük el közösen a Szózatot!
Kérem, hogy az éneklés után várjuk meg a zászló kivonulását!
Köszönöm a figyelmet, áldást és békességet kívánok!