Tanévnyitó beszéd, 2018
Kedves Vendégeink, Tanárok, Diákok, Szülők!

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm tanévnyitó istentiszteletünk és ünnepségünk minden résztvevőjét. Köszöntöm a Kollégium tagozatainak vezetőit, képviselőit, iskolánk egykori tanárait, minden kedves Vendégünket.

Köszönöm Fehér Norbert vallástanár úr igeszolgálatát, Kurgyis András tanár úr orgonajátékát.

Külön szeretettel köszöntöm 9. évfolyamos diákjainkat és szüleiket. Kívánom, hogy sikeres és eredményes középiskolai pályafutásuknak kezdete legyen ez a mai nap.

Kedves Gyülekezet!

Mai, rendkívül gyorsan változó világunkban az iskolai élet rendje az egyik legstabilabb, legbiztosabb fogódzó, amihez a családok nagy része igazítja a maga életét. Az elmúlt évtizedek gyakran kapkodó, máskor átgondolatlan intézkedései sem tudták megváltoztatni az oktatási intézmények életrendjét, a tanítási idő és a szünetek arányát, a tanított tantárgyak körét, a tanítási nap menetét. Újra meg újra felröppennek javaslatok a 9 osztályos általános iskoláról, a későbbi tanítási nap kezdésről, a nyári szünet lerövidítéséről, de ezek inkább csak ötletelések, amelyek a valódi problémákról igyekeznek elterelni a figyelmet.

A mögöttünk lévő nyár is megmutatta, hogy a mi éghajlati viszonyaink között szinte elképzelhetetlen lenne komoly iskolai oktatás a nyári hónapokban. Ezért is érdemelnek külön dicséretet azok a diákok, akik az iskola által szervezett kedvezményes nyelvvizsga előkészítő angol tanfolyamon hősiesen helytálltok, küzdöttek a meleggel, de a nyelvi akadályokkal is. (Kép1) Pozitív visszajelzéseik alapján ezt a lehetőséget a jövőben is szeretnénk felkínálni. Reméljük, a nyelvvizsga eredmények is igazolják ennek a kezdeményezésnek az életképességét.

Persze, tanulóink közül vannak mások is, akik nem csak pihenéssel töltötték a nyarat. A tanév végén a tavalyi reformációs versenyen kiválóan szerepelt csapat tagjai, valamint Zeöldné Bonyár Beáta tanárnő németországi Luther Emléktúrán vehettek részt.( Kép2 , Kép3.)
Az Értéktermő tehetséggondozó táborban Tatán nyolc diákunk vett részt. (Kép 4)
A Pécsett rendezett Talentum konferencián három diákunk képviselte iskolánkat. (Kép 5, Kép6).
Kolozsváron, a Református Középiskolák találkozóján két tanárunk és két diákunk vett részt. (Kép7, Kép8)
Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Szövetség nyári táborában hat diákunk volt jelen. (Kép9. Kép10.) Erdélyben a Lesi tavi ifjúsági konferencián hat jelegi diákunk vett részt. (Kép 11, Kép12)

Természetesen, nagyon sokan lehetnek az itt ülők közül, akik gyülekezeti táborok, konferenciák, nyári gyermekfoglalkozások résztvevői, segítői voltak. Kérem, hogy élményeiteket osszátok meg barátaitokkal, osztálytársaitokkal! Különösen is köszönöm azoknak a tanároknak az odaszánását, akik időt és energiát szántak a részvételre, a programok vezetésére. Személy szerint is kiemelem Uherkovich Zoltán és Katona Péter tanár urak ilyen jellegű szolgálatát.

A nyár folyamán az iskola épületében is jelentős változások, felújítások történtek. A tavalyi sajnálatos súlyos beázás miatt mindenképpen szükségessé vált helyreállítási munkák körét kibővítettük, és több termet új funkcióval láttunk el. Sikerült hő- és hangszigetelt ablakokra cserélni a három hatalmas méretű üvegfalat. Az I. emeletre költözött a fizika szaktanterem, egy új nyelvi termet alakítottunk ki. Kialakítottunk egy művészeti szertárat, és felújítottuk a művészeti szaktantermet. Új gépeket vásároltunk az egyik számítógép termünkbe. Sikeres pályázati forrásból még az ősszel hozzákezdünk az alagsorban lévő, a beázás során szintén érintett egyik teremben egy tehetségklub kialakításához. Ennek a teremnek a működtetetését elsősorban a Diákönkormányzat gondjaira kívánjuk bízni. Társasjátékokat, programozható LEGO robotokat helyezünk el itt, székek helyett babzsákokon lehet lesz ülni. Itt működhetne az iskola újság szerkesztősége. További ötleteket szívesen vár Bíróné Kabály Enikő tanárnő, aki a pályázat gondozója.

A nyáron még két olyan lényeges változás, illetve döntés született, ami az induló tanévre komoly hatással van:

Az étkeztetéssel kapcsolatos két változás. Az étkezési díjak immár öt éve nem változtak. A szolgáltatási szerződés újra tárgyalása során kénytelenek voltunk egy minimális áremelési igényt elfogadni, ennek kisebb része terheli a szülőket. Az új árak a hirdetőtáblákon olvashatók, de ezekről a szülőket írásban is tájékoztatjuk.

A másik: Amint tanulóink is tapasztalták, az elektronikus nyilvántartó és leolvasó rendszer mind bizonytalanabbul működött. A Gazdasági Hivatal rendszere és a nyilvántartó program között állandó volt a szinkronizálási probléma. Ezért döntött úgy a fenntartó, hogy ezt a rendszert nem működteti tovább, így a jelenlegi étkezési kártyák sem használhatók. Vizsgálják a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet egy másik programhoz csatlakoztatni a leolvasó rendszert. Kérem, hogy a kiosztott kártyákat mindenki őrizze meg, reménység szerint rövidesen újra használhatók lesznek. Az átmeneti időszakban más ellenőrzési módot vezetünk be. A korábbi évek gyakorlata szerint szeptemberben csak egy ebéd menü rendelhető, októbertől lesz választási lehetőség. A kollégisták számára hétfőtől biztosítunk teljes étkezést, a nem kollégista tanulók szerdától rendelhetnek ebédet. A szeptemberi ebédrendelést hétfőn az 1. órában, ami mindenkinek osztályfőnöki óra lesz, kérjük elkészíteni és azonnal leadni!

Lényeges változás történt az iskolai elektronikus napló használata területén is. Több nyomós indok szólt az eddig használt Mayor típusú napló lecserélése mellett, bár alapvetően meg voltunk vele elégedve. A magyarországi iskolák nagy többsége által használt KRÉTA rendszer mellett döntöttünk. A nyáron megtörtént az adatok telepítése, tanáraink közül sokan már tanfolyami képzést is kaptak. Az új rendszer természetesen lehetővé teszi azt, hogy a tanulók és a szülők is kövessék az érdemjegyeket, hiányzásokat, értesítéseket kapjanak. A belépés módjáról és a használatról fokozatosan tájékoztatjuk tanulóinkat, illetve a szülőket.

A nyár folyamán egy kellemetlen jelenséggel is szembesültünk. Az osztálytermi szekrények kulcsai közül sok elveszett, nem került elő. A hiányzó kulcsok másolása mintegy 60.000 Ft-ba került az intézménynek. Ezért úgy döntött a nevelőtestület, hogy a kulcsok átvételekor minden tanuló 1000 Ft letéti díjat fizessen, amit a tanév végén, a kulcs leadásakor visszakap. Kérem, hogy az első tanítási napon ezt az összeget mindenki hozza magával, mert csak így kaphat kulcsot. Köszönöm a megértést!

Az előttünk álló tanévben szeretnénk megerősíteni azokat a folyamatokat, programokat, amelyeket az elmúlt tanévben elindítottunk. Továbbra is kiemelten kezeljük az idegen nyelv oktatását, ezért folytani kívánjuk a nyugat-európai cserediák kapcsolatokat. Az idegen nyelvű képzést segíti az Egyesült Államokból, Kaliforniából érkezett idegen nyelvi lektorunk, aki teljes óraszámban tanít majd angolt iskolánkban.

Lényegesnek tartjuk a tehetségek felimerését, gondozását. Kilencedik osztályos tanulóink már a hétfői napon részt vesznek egy tehetségszűrésen, hogy minél előbb bekapcsolódhassanak a tehetséggondozó programokba. Nagyon fontosnak tartjuk az emelt szintű érettségi felkészítést, mert a felsőoktatási felvételnek mind inkább feltétele ez is. Az eddigieknél hatékonyabbá kívánjuk tenni az országos szintű tanulmányi versenyeken való szereplést. Elindítjuk a tanulóink fejlődését egyénileg nyomon követő programunkat, így lehetőségünk lesz a tanulási nehézségek korai felimerésére és kezelésére. A tanulói terhek csökkentését is elkezdtük a 9. évfolyamon. Az ő órarendjükben kevesebb a délutáni elfoglaltság. Az így nyert szabad időre igyekszünk vonzó, választható programokat kínálni. A Kollégium neves személyiségei közül a 300 éve született Hatvani István professzor emlékének kívánunk szánni egy napot.

Az előző tanévhez képest most jóval kevesebb személyi változásról számolhatok be. Mint már a tanévnyitón elhangzott, Orosz Mária tanárnő nyugdíjba vonult, életére Isten áldását kérjük. A meghirdetett angol tanári állásra Aryné Kállai Orsolya tanárnő pályázatát fogadtuk el. Szeretettel köszöntjük. A Leányinternátusban részmunkaidőben dolgozik majd nevelőtanárként Révész Judit lelkipásztor, iskolánk egykori diákja. Őt is köszöntjük. Arany János tanár úr, a Kántus karnagya iskolánk egyházi ének oktatásában vesz részt.

Az új pedagógusképzési rendszer keretében két csoportot fog tanítani egy teljes tanéven keresztül Sárközi Attila fizika-történelem szakos 6. éves tanárjelölt. Sajnálatos, hogy Kovács Gergely tanár úr augusztusban olyan műtéten esett át, ami szeptember hónapban még pihenést követel. Innen is gyors gyógyulást és minél előbbi visszatérést kívánunk neki. Tanóráit szeptemberben két nyugdíjas tanárunk, Orosz Mária és Dr. Imréné Barta Edit tanárnő fogja ellátni.

Volt szó már az iskola épületéről, a tanárokról, most a diákokhoz fordulok. Remélem, mindnyájan kellemesen és hasznosan töltöttétek a nyarat, és talán már vágytatok is vissza a jól ismert falak és társak közé. Kívánom, hogy legyen erőtök és kitartásotok kitűzött céljaitok eléréséhez, és az esetleges kudarcok se riasszanak vissza!

Külön is szeretettel fordulok a 9. évfolyamos tanulóinkhoz, akik most láthatóan megszeppenve ülnek a padokban. Biztosan nem lesz könnyű az előttetek álló négy vagy öt év, de el sem hiszitek, milyen gyorsan elrepül majd. Tűzzetek ki magatok elé komoly célokat, tanuljatok meg küzdeni értük, találjatok barátokra, támogatókra! Higgyétek el, osztályfőnökeitek, tanáraitok ugyanúgy veletek izgulnak, és segítenek a kezdeti nehézségek leküzdésében. Remélem, hogy a gólyatáborban már megtapasztaltatok valamit a látszólag riasztónak és hatalmasnak tűnő Debreceni Kollégium befogadó, védelmező, oltalmazó tulajdonságából is.

A kollégiumi polgárrá váló, fogadalmat tévő diákokat arra kérem, hogy vegyék komolyan a fogadalom szövegét, legyenek méltó örökösei az előttük járó nemzedékeknek. Az utolsó éves, érettségire készülő tanulóinknak azt helyezem a szívükre, hogy jó magaviselettel, szorgalommal mutassanak jó példát, legyenek támogatói, segítői a kisebb diákoknak. Emlékezzetek vissza arra, hogy mennyire jól estek kezdő kisdiákként a nagyobbak biztató, elismerő, bátorító szavai, gesztusai.

Kedves Szülők!

Köszönjük a bizalmat, hogy erre a tanévre is ránk bízzák legféltettebb kincsüket, gyermeküket. Remélem, hogy a 9. évfolyamos tanulók szülei rövidesen megnyugszanak, ha azt érzik, hogy jó kezekbe tették le gyermekük sorsát jövőjét. Tanártársaimmal együtt arra törekszünk, hogy a tananyag átadásán túl a családi otthon gondoskodásából és törődéséből is pótolni tudjon valamennyit az iskola, illetve a kollégium.

Az első hétvégén általános hazautazás lesz, amikor minden tanuló egy szülőknek szóló levelet visz haza. Ebben adunk tájékoztatást a tanév rendjéről, a fontosabb alkalmakról, az étkezéssel kapcsolatos tudnivalókról és az elektronikus naplóba történő belépés módjáról.

Kedves Gyülekezet!

Tegnap került sorra Székesfehéráron a Kárpát-medence református iskoláinak közös tanévnyitójára, melyen egy kis küldöttséggel iskolánk is képviseltette magát. Felemelő érzés volt a tele templomban tanárokkal és diákokkal együtt kérni áldást az induló tanévre. Nekünk, debrecenieknek különösen is jólesett, hogy a református intézményeket és iskolafenntartókat képviselő igazgatók, lelkipásztorok, tanárok között nagyon sok egykori debreceni refis diákot ismerhettünk fel. Újra rácsodálkozhattunk arra, mekkora isteni kegyelem volt az, hogy a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma egyetlen hitvallásos középiskolaként megmaradhatott és működhetett a nyíltan ateista korszakban is. Az újonnan alakult református iskolák tekintélyes részében az egykori debreceni diákokból lett tanárok lettek az intézmény lelkiségét, református szellemiségét meghatározó egyéniségek.

Kívánom, hogy a padokban ülő mai diákok közül minél többan kapjanak olyan útravalót nevelésben és tudásban, hogy egykor rájuk is büszkék lehessünk. Ehhez a nehéz, de szép szolgálathoz kívánok tanárainknak és diákjainknak kitartást, türelmet, szorgalmat és jó kedvet!

Ezekkel a gondolatokkal az előttünk álló tanévre a gondviselő Isten segítségét és áldását kérve a 2018/19. tanévet, iskolánk 481. tanévét megnyitom.

Iskolánk gyakorlata szerint azokat a diákokat, akik egy tanévet iskolánkban eltöltöttek, a tanévnyitó keretében Diákpolgárrá fogadjuk.
Kérem Nagy Imre tanár urat, a Diákotthon vezetőjét, hogy szíveskedjék a fogadalomtételt vezetni.